Konstytucja 1935 – ciąg dalszy

V. Senat  

Art. 46

(1) Senat, jako druga Izba Ustawodawcza, rozpatruje budżet i projekty ustaw, uchwalone przez Sejm, oraz uczestniczy w wykonywaniu kontroli nad długami Państwa.

(2) Nadto Senat na równi z Sejmem, choć bez prawa początkowania, bierze udział w rozstrzyganiu następujących spraw:

a) o wniosku żądającym ustąpienie Rządu lub Ministra;

b) o ustawach zwróconych Izbom Ustawodawczym przez Prezydenta Rzeczypospolitej do ponownego rozpatrzenia;

c) o zmianie Konstytucji;

d) o uchyleniu zarządzeń, wprowadzających stan wyjątkowy.

Art. 47

(1) Senat składa się z senatorów, powołanych w 1/3 przez Prezydenta Rzeczypospolitej, a w 2/3 w drodze wyborów.

(2) Kadencja Senatu rozpoczyna się i kończy jednocześnie z kadencją Sejmu.

(3) Ordynacja wyborcza do Senatu określi liczbę senatorów oraz sposób powoływania tudzież oznaczy kategorie osób, którym służyć będzie prawo wybierania i wybieralności.

Art. 48 Art. 34-45, dotyczące Sejmu, stosuje się odpowiednio do Senatu.

VI. Ustawodawstwo  

Art. 49

(1) Aktami prawnymi są:

a) ustawy,

b) dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.

(2) Żaden akt ustawodawczy nie może stać w sprzeczności z Konstytucją.

Art. 50

(1) Prawo inicjatywy ustawodawczej służy Rządowi i Sejmowi.

(2) Inicjatywa ustawodawcza w sprawach budżetu, kontyngentu rekruta i ratyfikacji umów międzynarodowych należy wyłącznie do Rządu.

(3) Sejm nie może bez zgody Rządu uchwalić ustawy, pociągającej za sobą wydatki ze Skarbu Państwa, dla których niema pokrycia w budżecie.

Art. 51 Zaciągnięcie pożyczki państwowej, zbycie lub obciążenie nieruchomego majątku państwowego, oszacowanego na kwotę ponad 100.000 złotych, nałożenie podatków lub opłat publicznych, ustanowienie ceł lub monopoli, ustalenie systemu monetarnego, jak również przyjęcie gwarancji finansowej przez Skarb Państwa – może nastąpić tylko na mocy aktu ustawodawczego.

Art. 52

(1) Umowy z innymi państwami: handlowe, celne, obciążające stale Skarb Państwa, zawierające zobowiązania nałożenia nowych ciężarów na obywateli albo powodujące zmianę granic Państwa – wymagają przed ratyfikacją zgody Izb Ustawodawczych, wyrażonej w ustawie.

(2) Prezydent Rzeczypospolitej w przypadkach nie cierpiących zwłoki może przed ratyfikacją, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić tymczasowo w życie wszystkie lub niektóre postanowienia, zawarte w umowach handlowych lub celnych.

Art. 53

(1) Każdy projekt ustawy, przez Sejm uchwalony, będzie przekazany Senatowi do rozpatrzenia.

(2) Uchwałę Senatu, odrzucającą projekt lub wprowadzającą w nim zmiany, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej większością 3/5 głosów.

Art. 54

(1) Prezydent Rzeczypospolitej stwierdzi podpisem moc ustawy konstytucyjnie uchwalonej oraz zarządzi jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

(2) Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu trzydziestu dni od otrzymania projektu ustawy zwrócić go Sejmowi z żądaniem ponownego rozpatrzenia, które może nastąpić nie wcześniej niż na najbliższej sesji zwyczajnej.

(3) Jeżeli Izby Ustawodawcze większością ustawowej liczby posłów i senatorów uchwalą ponownie projekt bez zmian, Prezydent Rzeczypospolitej, stwierdziwszy podpisem moc ustawy, zarządzi jej ogłoszenie.

Art. 55

(1) Ustawa może upoważnić Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów w czasie i zakresie, przez nią oznaczonym; upoważnieniem tym nie może być objęta zmiana Konstytucji.

(2) Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w czasie, gdy Sejm jest rozwiązany, wydawać w razie konieczności państwowej dekrety w zakresie ustawodawstwa państwowego z wyjątkiem:

a) zmiany Konstytucji,

b) ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu,

c) budżetu,

d) nakładania podatków i ustanawiania monopoli,

e) systemu monetarnego,

f) zaciągania pożyczek państwowych,

g) zbywania i obciążania nieruchomego majątku państwowego, oszacowanego na kwotę ponad 100.000 złotych.

(3) Dekrety oparte na przepisach artykułu niniejszego, będą wydawane na wniosek Rady Ministrów i mogą być zmieniane lub uchylane tylko aktem ustawodawczym.

Art. 56 Dekrety dotyczące organizacji Rządu, zwierzchnictwa Sił Zbrojnych oraz organizacji administracji rządowej, mogą być wydawane w każdym czasie, a zmieniane lub uchylane tylko przez takież dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 57

(1) Dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej mają moc ustawy i będą z powołaniem się na podstawę konstytucyjną ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

(2) Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanym w warunkach, Konstytucją oznaczonych.

Ciąg dalszy.

Senat jest dodatkiem do sejmu. Nie wiem, po co jest senat, skoro wybierają go ci sami ludzie którzy wybierają sejm. Ci sami ludzie, w taki sam sposób wybierają – i do tego senat dubluje funkcje sejmu. Można powiedzieć, że poprawia po sejmie uchwalanie ustaw.

Myślę, że istnienie senatu ma daleko idące konsekwencje psychologiczne. Gdyż, wydaje się, że poza sejmem istnieje jeszcze jeden organ mogący powstrzymać uchwalenie niekorzystnych ustaw. Niby jest to prawda. Jednak, z tego powodu wyborca przestaje przywiązywać wagę do jakości swoich wyborów. Wtedy, gdy głosuje we wyborach do sejmu jak i do senatu. Między innymi dlatego, tak wielu ludzi pozwala sobie na głosowanie przeciwko komuś. Takie głosowanie jest niedorzeczne. Niestety wyborcy, chociaż są świadomi tego, że ludzie na których głosują nie spełniają ich oczekiwań, to głosują na nich. Ze nadzieją, że jakoś uda się, na przykład za pomocą senatu, zniwelować tę niekorzyść. Mają nadzieję, że to senat powstrzyma polityków na których głosują.

Sam przekrój obecnego polskiego senatu różni się od przekroju sejmu. We senacie znajdują się mniejsze partie. Gdyby, znieść próg wyborczy we wyborach do sejmu, to rezultatem byłoby dostanie się wielu niewielkich partii. Kosztem większych ugrupowań. Historia straszy nas wizją przedwojennego sejmu. Który okupowały partie planktonowe. Nie zdolne do porozumień i rozwinięta własnej polityki. Faktycznie istnieje niebezpieczeństwo, iż małe partie nie będą w stanie dość do porozumienia. Jednak historia najświeższa pokazuje, że duże partie również się skutecznie blokują. Myślę, że zdarzają się okresy przejściowe. W czasie których odbywa się kształtowanie nowych tworów. Należy zadać pytanie, czy  potrzeba zakłócać przebieg naturalnych procesów.

Pierwotne założenie było takie, że to obywatele mają władze. Oni wybierają sejm. W stanie, w którym zostanie wybrany, stara się on rządzić. Pojawia się jednak problem, gdyż niekiedy rząd nie jest w stanie uchwalać ustaw. Więc zaczynamy wprowadzać do konstytucji zasady, które mają nas przed takimi sytuacjami zabezpieczyć. Tylko, czy zawsze trzeba coś uchwalić w czasie, kiedy nie da się tego zrobić. Nie da się czegoś takiego udowodnić. Za to można udowodnić, że w ogóle produkowane są różne mniej przydatne ustawy. Więc może lepiej byłoby jakoś promować w konstytucji blokowanie się sejmu. Najdziwniejsze jest to, że z punktu widzenia doświadczeń ostatnich kilkunastu lat, miałoby to nawet sens. I to większy niż próg wyborczy. Ale ostatnie czasy to w ogóle są dziwne.

Jedynym wyróżniającym się fragmentem długiego cytatu, jest stwierdzenie, iż dekrety prezydenta mają moc ustawy. Ciekawe, że o tym nie było mowy w rozdziale poświęconym prezydentowi. Czyżby, autor specjalnie rozrzucił kompetencje prezydenta na kilka rozdziałów. Aby ukryć, że praktycznie nie musi się on liczyć ze sejmem i senatem. Czy to w ogóle można nazwać trójpodziałem władzy? W każdym razie, tamten ustrój funkcjonował krótko. Nie wiadomo, jak funkcjonowało by państwo, gdyby nie wybuchła wojna. Można powiedzieć, że konstytucja 1935 prawie nie została przetestowana. Natomiast obecna, niby funkcjonująca, a jednak są ludzi którzy twierdzą, że nie jest ściśle przestrzegana. Ja natomiast, wiem dlaczego sama konstytucja może się do tego przyczyniać. Kiedyś to gdzieś zanotuję.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s