Konstytucja 1935 – rozdiał „IV Sejm”

IV. Sejm  

Art. 31

(1) Sejm sprawuje funkcje ustawodawcze i kontrolę nad działalnością Rządu; nadto do Sejmu należy ustalanie budżetu i nakładanie ciężarów na obywateli.

(2) Kontrola nad działalnością Rządu wyraża się w prawie Sejmu:

a) żądania ustąpienia Rządu lub Ministra;

b) pociągania wespół z Senatem Prezesa Rady Ministrów lub Ministra do odpowiedzialności konstytucyjnej;

c) interpelowania Rządu;

d) zatwierdzania corocznie zamknięć rachunków państwowych i udzielania Rządowi absolutorium;

e) udziału w wykonywaniu kontroli nad długami Państwa.

(3) Funkcje rządzenia Państwem nie należą do Sejmu.

Art. 32

(1) Sejm składa się z posłów, wybranych w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim.

(2) Kadencja Sejmu trwa lat pięć, licząc od dnia zwołania.

(3) Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji wymaga wskazania powodu.

(4) Nowe wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu trzydziestu dni od rozwiązania Sejmu.

(5) Głosowanie odbędzie się nie później niż sześćdziesiątego dnia po zarządzeniu wyborów.

(6) W głosowaniu nie biorą udziału wojskowi, należący do zmobilizowanej części wojska lub marynarki wojennej.

Art. 33

(1) Prawo wybierania ma każdy obywatel bez różnicy płci, który przed dniem

zarządzenia wyborów ukończył lat 24 oraz korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.

(2) Prawo wybieralności ma każdy obywatel, mający prawo wybierania, jeżeli ukończył lat 30.

(3) Ordynacja wyborcza do Sejmu ustali podział Państwa na okręgi wyborcze, określi liczbę posłów, unormuje postępowanie wyborcze tudzież oznaczy kategorie osób pozbawionych praw wybierania i wybieralności z braku dostatecznych przymiotów moralnych lub umysłowych.

Art. 34

(1) Sejm wybiera ze swego grona Marszałka na okres kadencji.

(2) Do czasu ukonstytuowania się następnego Sejmu, Marszałek zachowuje uprawnienia, służące mu przy wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 35

(1) Sejm będzie zwołany na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji nie później niż trzydziestego dnia po ogłoszeniu wyniku wyborów do Izb Ustawodawczych.

(2) Sesja zwyczajna Sejmu będzie otwarta corocznie najpóźniej w listopadzie i nie może być zamknięta przed upływem czterech miesięcy, chyba że budżet będzie uchwalony w terminie wcześniejszym.

(3) Sesja zwyczajna może być odroczona na dni trzydzieści.

(4) Odroczenie na okres dłuższy lub ponowienie odroczenia wymaga zgody Sejmu.

(5) Okres przerwy, spowodowanej odroczeniem sesji, nie wlicza się do biegu terminów, przepisanych Konstytucją dla czynności Sejmu.

Art. 36

(1) Prezydent Rzeczypospolitej według swego uznania może w każdym czasie zarządzić otwarcie sesji nadzwyczajnej Sejmu, a uczyni to w ciągu dni trzydziestu na wniosek co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

(2) Podczas sesji nadzwyczajnej przedmiotem obrad Sejmu mogą być wyłącznie sprawy, wymienione w zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej albo we wniosku o otwarcie takiej sesji, zgłoszonym przez posłów, oraz sprawy, których załatwienia na najbliższej sesji wymagają ustawy lub regulaminu, albo które Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub Marszałka Sejmu uzna za nagłe.

Art. 37

Uchwały sejmu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ustawowej liczby posłów, jeżeli Konstytucja inaczej nie stanowi.

Art. 38

(1) Posiedzenia Sejmu są jawne.

(2) Sejm może uchwalić tajność obrad.

(3) Protokół i stenogram, wydawany z polecenia Marszałka, są wyłącznym stwierdzeniem przebiegu obrad Sejmu.

(4) Nikogo nie można pociągać do odpowiedzialności za ogłaszanie i rozpowszechnianie sprawozdań z jawnych obrad Sejmu, jeżeli odtwarzają one w pełni i ściśle przebieg tych obrad.

Art. 39

(1) Posłowie składają przed objęciem mandatu ślubowanie treści następującej:

„Świadom obowiązku wierności wobec Państwa Polskiego, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej, w pracy na rzecz dobra Państwa nie ustawać, a troskę o jego godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie.”

(2) Odmowa ślubowania lub ślubowanie z zastrzeżeniem równoznaczne jest z nieprzyjęciem mandatu.

Art. 40

Posłowie otrzymują diety i mają prawo do bezpłatnego korzystania z państwowych środków komunikacji w granicach Państwa.

Art. 41

(1) Posłowie korzystają tylko z takich rękojmi nietykalności, jakich wymaga ich uczestnictwo w pracach Sejmu.

(2) Za treść wygłoszonych w Sejmie przemówień lub zgłoszonych wniosków i interpelacji oraz za niewłaściwe zachowanie się podczas obrad – posłowie odpowiadają tylko przed Sejmem.

(3) Jednakże za wystąpienia sprzeczne z obowiązkiem wierności wobec Państwa Polskiego albo zawierające znamiona przestępstwa ściganego z urzędu – poseł może być uchwałą Sejmu albo na żądanie Marszałka Sejmu lub Ministra Sprawiedliwości oddany pod sąd Trybunału Stanu i orzeczeniem tego Trybunału pozbawiony mandatu poselskiego.

(4) Za naruszenie praw osoby trzeciej podczas obrad Sejmu poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zezwoleniem Sejmu.

Art. 42

(1) Posłowie odpowiadają za działalność nie związaną z uczestnictwem w pracach Sejmu na równi z innymi obywatelami.

(2) Jednakże karne postępowanie sądowe lub administracyjne a także postępowanie dyscyplinarne, wszczęte przeciw posłowi przed lub po uzyskaniu mandatu, należy na żądanie Sejmu zawiesić do wygaśnięcia mandatu.

(3) Przedawnienie nie biegnie w czasie zawieszenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

(4) Poseł, zatrzymany w czasie trwania sesji nie z nakazu Sądu będzie na żądanie Marszałka Sejmu niezwłocznie wypuszczony na wolność.

Art. 43

(1) Poseł nie może sprawować mandatu senatorskiego.

(2) Ustawa oznacza urzędy i stanowiska, których przyjęcie pociąga za sobą utratę mandatu poselskiego.

(3) Posłowi nie wolno wykonywać czynności, nie dających się pogodzić ze sprawowaniem mandatu, pod skutkami określonymi w ustawie.

Art. 44

(1) Posłowi nie wolno na swoje, ani na obce imię, ani też w imieniu przedsiębiorstw, spółek lub towarzystw na zysk obliczonych, nabywać dóbr państwowych ani uzyskiwać ich dzierżaw, podejmować się dostaw i robót rządowych, ani otrzymywać od Rządu koncesji lub innych korzyści osobistych.

(2) Za naruszenie powyższych zakazów poseł będzie na żądanie Marszałka Sejmu lub Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oddany pod sąd Trybunału Stanu i orzeczeniem tego trybunału pozbawiony mandatu poselskiego i korzyści osobistych, od Rządu otrzymanych.

(3) Marszałek Sejmu może na podstawie uchwały Komisji Regulaminowej, powziętej większością 3/5 głosów, udzielić posłowi w poszczególnym przypadku zezwolenia na wejście z Rządem w stosunek prawny, jeżeli stosunek ten nie jest sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Art. 45

(1) Prezes Rady Ministrów, Ministrowie i delegowani przez nich urzędnicy mają prawo brać udział w posiedzeniach Sejmu i przemawiać poza kolejnością mówców.

(2) Posłowie mogą zwracać się do Prezesa Rady Ministrów i Ministrów z interpelacjami w sprawach, dotyczących ich zakresu działania, w sposób określony regulaminem.

(3) Prezes Rady Ministrów lub interpelowany Minister obowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu czterdziestu pięciu dni albo podać powody, uzasadniające odmowę udzielenie wyjaśnień.

Naszedł czas na rozdział czwarty. Punkt pierwszy artykułu trzydziestego pierwszego nie pozostawia złudzeń. Rola sejmu to trzymanie ręki na kasie. To w sejmie, wybrani przedstawiciele obywateli państwa ustalają na co przeznaczyć wspólny fundusz. Który jest wspólnym funduszem wszystkich obywateli. W praktyce, państwo jest to organizacja która zarządza przedsięwzięciami, którymi nie da się zarządzać w inny sposób. Większość przedsięwzięć jest realizowana przez pojedynczych ludzi, lub niewielkie grupy ludzi, przez prywatne firmy. Czym większe przedsięwzięcie budowlane tym więcej ludzi i firm przy nim pracuje. Szczególnym rodzajem przedsięwzięcia jest obrona obszaru. Nie da się wyłączyć z obrony kawałka ziemi wewnątrz bronionego regionu. Zaś, sama obrona wykorzystuje przemoc, która może narobić wielu szkód. Dlatego musi istnieć organizacja zrzeszająca wszystkich ludzi zamieszkujących dany obszar.

To co napisałem powyżej, jest powtarzaniem za innymi. Chociaż niezbędnym, aby mówić o roli sejmu. Sejm powinien być wybierany przez obywateli, aby zarządzał zbiórką pieniędzy na obronę, administracje i reprezentacje. Niestety, obecnie sejm bardziej zajmuje się zbieraniem pieniędzy niż zarządzaniem nimi. Przez to, pomimo zbierania coraz większej ilości pieniędzy, ciągle ich brakuje. To jest absurd. Poza tym, praktycznie od zawsze nasz sejm zajmuje się organizacją rzeczy, które nie muszą być organizowane przez państwo. Na przykład szpitale i szkoły.

Można zabezpieczyć się przed złym działaniem sejmu, przez umieszczenie w konstytucji odpowiedniego zapisu. Należy zabronić organizowania przez państwo przedsięwzięć, które mogą być realizowane w inny sposób niż przez państwo. Jednak wtedy, posłowie pewnie wymyślą osuszanie morza, albo niwelacje Tatr. Więc poza tym, trzeba zabronić również organizowania przedsięwzięć nie związanych z obronnością. Wtedy, po pięciu latach pojawi się w nieznanej lokalizacji Warszawa dwa – na wzór Pekinu dwa. Czyli podziemnego schronu dublującego stolicę Chin. Jeśli nie będzie to schron, to może zostanie wymyślone coś na wzór gwiezdnych wojen. Albo czegokolwiek co będzie chłonąć pieniądze jak gąbka.

Trzeba utrudniać marnowanie pieniędzy. Natomiast fakt, iż nie można zupełnie marnotrawstwa wyeliminować, nie jest powodem który upoważnia do pozostawiania niepotrzebnych luk prawnych.

Ale teraz z innej beczki. Najciekawszym fragmentem cytowanej ustawy jest punkt czwarty artykułu 38. Jest to kiepsko zamaskowane ustanowienie karania – za ujawnienie treści tajnych obrad sejmu. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Nie wiem, czy przez ten punkt przebija się dwulicowość, czy wstyd, a może nic z tych rzeczy. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach media nie były tak sprawne jak dziś. Dlatego, naprawdę mogło grozić fałszowanie sprawozdań z obrad, a nawet samych wyników głosowania i ustaw. Więc, to był całkiem przydatny zapis. Jednak obecnie wydaje się przedawniony.

Dobry jest fragment:  „Posłowie korzystają tylko z takich rękojmi nietykalności, jakich wymaga ich uczestnictwo w pracach Sejmu.”  Inaczej mówiąc, poseł może udać się na rozprawę w swojej sprawie, jeżeli nie koliduje ona z pracą sejmu. Natomiast wyrok może poczekać… Chyba, że ewentualny przestępca może posiedzieć w trakcie wakacji. Co nie narusza jego uczestnictwa w pracach sejmu. Inny fragment: „Posłowie odpowiadają za działalność nie związaną z uczestnictwem w pracach Sejmu na równi z innymi obywatelami.” Jeszcze jeden:” Poseł, zatrzymany w czasie trwania sesji nie z nakazu Sądu będzie na żądanie Marszałka Sejmu niezwłocznie wypuszczony na wolność.” Więc rozwiązania istnieją. Tylko brać i korzystać.

Jeszcze jedną ciekawostką jest, że w głosowaniu mieli nie brać udziału żołnierze. We którymś wcześniejszym wpisie porównałem 2 RP do Izraela. Jak widać nie zrobiłem tego bezpodstawnie. Wcześniej czytałem ten stary dokument. Myślę, że na prawdę bano się zbrojnej napaści. Nie było to jakąś sensacją, to było raczej jak nawyk. Dobrze, że teraz polska jest w NATO. To nie ma takich problemów. Poza tym, nie ma kto napadać. Nawet jeśli, to podatków i tak nie da się bardziej podwyższyć. Więc bezpieczeństwo przede wszystkim.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s